SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

17 abril 2015

Convocatòria d'un procés selectiu per a la creació d'una borsa d'Auxiliars Administratius del Consell Comarcal del Vallès Occidental


Consell comarcal del vallès occidental

La Comissió Permanent del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en data 26 de marc de 2015, per acord num.23/2015, ha aprovat les bases i la convocatòria d'un procés selectiu per a la creació d'una borsa d'Auxiliars Administratius del Consell Comarcal del Vallès Occidental, grup C, subgrup C2, com a personal funcionari interí temporal i/o personal laboral temporal que permeti un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal.

La jornada de treball, amb caràcter general, serà complerta de 37,5 hores setmanals prestades de dilluns a divendresen horari de mati i tarda segon les necessitats del servei.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS


Les instancies sol·licitant formar part en el procés selectiu espodran presentar en el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a aquell que aparegui publicat l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia de presentació d’instàncies coincidís en festiu, s'entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.


En les instancies sollicitant prendre part en el concurs oposició, els/les aspirants/es hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base Tercera, i el compromís a prestar el jurament o promesa en la forma establerta per RD 707/1979, de 5 d'abril. Les instancies es dirigiran al Presidència de la Corporació, de conformitat amb el que disposa l'article 38 de la Llei de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú (des d'ara LRJPAC), sens perjudici dels altres mitjans previstos a la norma, i es presentaran en el Registre General d'aquesta, durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir del següent a aquell que aparegui publicat l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el darrer dia de presentació d’instàncies coincidís en dissabte, s'entendria el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent. Les instancies es facilitaran gratuïtament a la seu del Consell Comarcal o a la pagina web http://www.ccvoc.org. 

Pots consultar les bases de la convocatòria clicant aquí


Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados