SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

29 mayo 2015

Convocatòria interinatges Diputació Barcelona: Oficials magatzem, pintor, instal·lacions, paleta, construccions metàl·liques, serveis


Diputació Barcelona

La Diputació de Barcelona convoca  processos selectius per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball:
Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc.
Servei: de Manteniment d’Edificis.
Ubicació: Diferents centres de treball de la Diputació de Barcelona.

Procés selectiuEl procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’aquestes fases:
1a fase: exercici de coneixements de català
2a fase: prova teòrico-pràctica i entrevista personal
3a fase: valoració de mèrits

Pots consultar les característiques del lloc de feina, els requisits i el procés selectiu, clicant als enllaços de cada oferta.

Presentació de sol·licitudsEls interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 

http://www.seuelectronica.diba.cat (apartat recursos humans). Les sol·licituds formalitzades per mitjà del registre electrònic poden o no anar signades de forma electrónica. 


En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de registre de Barcelona:  
  • Oficina de registre de l'edifici del Rellotge.
  • Oficina de registre de l'edifici Serradell.
  • Oficina de registre del carrer Londres.
  • Registre General de la Diputació.
Pots consultar les adreces clicant aquí

El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a les oficines de registre ja esmentades, o bé es pot trobar en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

La sol·licitud, tant en paper com suport electrònic, ha d’anar acompanyada de la següent documentació:


- DNI
- títol corresponent
- certificat de coneixements de nivell B1 de llengua catalana (antic certificat de nivell A elemental).Ubicación: Barcelona, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados