SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

26 noviembre 2015

Diputació Barcelona convocatòria d' interinatges per oficial especial mobilitat i seguretat viària


 
Diputació-Barcelona-interinantges-oficial especialista mobilitat i seguretat viària
 
 
La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant
nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’OFICIAL ESPECIAL MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.

Característiques dels llocs


Funcions bàsiques:

 
·         Definir, preparar i supervisar les operacions de manteniment de la senyalització
          horitzontal i vertical portats a terme pel personal al seu càrrec.
·         Realitzar el seguiment dels diferents projectes de senyalització i seguretat vial,
          de mobilitat urbana i d’adaptació del viari a la mobilitat, solucionant els dubtes que
          es presentin, definir els treballs i l’àmbit dels mateixos, tenint cura del compliment
          del prescrit en el plec de prescripcions tècniques.
·         Realitzar la presa de dades, confeccionar i fer el manteniment actualitzat dels
         diferents inventaris de mobilitat urbana, senyalització i seguretat vial.
·         Realitzar funcions de suport en matèria pròpia de la seva especialitat.
·         Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament
          dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació i
          calibratge, solucionant si s’escau, petites avaries seguint les indicacions
          establertes en la documentació tècnica associada.
·         I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc.
Categoria: LAS – oficial especial senyalització obres públiques
Servei: Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Ubicació: Diferents sectors de la demarcació de Barcelona
 

 Requisits


Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea
o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió
Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
Estar en possessió del títol de formació professional de segon grau o batxiller
superior.
Estar en possessió del permís de conducció de classe B

Presentació de sol·licituds

Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en
paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 diez naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Pots consultar la convocatòria a aquest enllaç

Si vols consultar la resta de convocatòries visita la página web de la Diputació de Barcelona/ interinatges
 
 
Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados