SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

22 enero 2016

Borsa de treball de personal docent del Departament d'Ensenyament


Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:
 • Personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei.

 • Les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu.
 • Les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Ensenyament a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats i candidates, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.

Durant el curs hi pot haver convocatòries per accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per cobrir les necessitats.
Al llarg del curs 2015-2016 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2015, del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, la darrera setmana del mes de gener de 2016 i la darrera setmana del mes de març de 2016.

REQUISITS GENERALS

 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s'opta. Per acreditar-ho cal presentar un certificat mèdic ordinari actualitzat en el qual s'especifiqui que la persona no pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a que s'opta. 
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Per acreditar-ho cal signar la declaració jurada inclosa a l'imprès de sol·licitud d'accés.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.
 • Per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, es modifica l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de la manera següent: “Serà requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual [...]. A aquests efectes, els qui pretenguin accedir a dites professions, oficis o activitats hauran d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals”.
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Ensenyament-Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionariat docent fetes a Catalunya a partir de l'any 1991 han estat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.

TERMINIS

Presentació de la sol·licitud per formar part de la borsa: del 18 de gener al 8 de febrer de 2016.
Presentació de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats: 10 dies hàbils comptats a partir de la data en què s'ha tramitat telemàticament de la sol·licitud. 
 • De manera excepcional i només per a la certificació negativa del Registre Central d'Antecedents Penals, aquest termini es prorroga fins al 23 de març de 2016.
Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: primera setmana d'abril de 2016.Ubicación: Cataluña, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados