SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

21 enero 2016

Convocatòria de L'Ajuntament de Barcelona per ampliar la borsa de treball d'auxiliar administratiu/va


Ajuntament-de-Barcelona
CONVOCATÒRIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE LA CATEGORIA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Mitjançant aquesta convocatòria es constituirà una borsa amb les 300 persones aspirants amb millor puntuació total en el conjunt de les proves que composen el procés de selecció, classificades en ordre de major a menor puntuació tal i com s'assenyala en la base 10.1a) de la convocatòria.
Així mateix,del total de la borsa es reserven fins a 15 llocs per a aquelles persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat

 Descripció funcional del lloc de treball d'Auxiliar Administratiu/va


Realitzar tasques de suport administratiu bàsic, com a recolzament general a un equip o com a part d'un procediment, en les matèries i processos que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb les instruccions d'una persona superior i els procediments establerts, per aconseguir la seva realització en termes de fiabilitat.

Requisits de participación


Tenir 16 anys complerts i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa. 
Estar en possessió del títol acadèmic de batxillerat elemental, de formació professional de primer grau, d'educació general bàsica, de graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO), de tècnic (LOGSE), o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior. 

Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals,en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/res.


Presentació de sol·licituds


De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai “ajuntament.barcelona.cat” i, posteriorment, entrant a l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.
Pots consultar la convocatoria en aquest enllaç

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados