SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

20 enero 2016

Diputació de Barcelona: procés selectiu per possibles suplències d'oficial fuster


diputació-barcelona-interinatge
CONVOCATÒRIA S-44/15 DE SELECCIÓ DE PERSONAL 

La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant
nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’OFICIAL FUSTER.

Tip. d’horari: segons necessitats i característiques del lloc
Categoria: MFU – oficial fuster
Servei: de Manteniment d’Edificis
Ubicació: Diferents centres de treball de la Diputació de Barcelona

Característiques dels llocs


Funcions bàsiques
Col·laborar en la reparació de mobiliari o elements de fusteria adaptats a les
limitacions d’un determinat espai i/o unes necessitats específiques d’ús.
  • Realitzar els treballs de complexitat mitjana de l’àmbit de manteniment,
  • conservació i restauració d’elements de fusta
  • Mecanitzar les peces de fusta i els seus derivats.
  • Realitzar les operacions d’instal·lació, muntatge, ajustament i acabat de
  • construccions de fusta en obra.
  • Dur a terme operacions d’envernissat bàsiques
  • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Requisits

  • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors
  • Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa
  • Estar en possessió del títol de formació professional de primer grau, graduat escolar o graduat en ESO.

Presentació de sol·licituds


Els interessats poden presentar la sol·licitud indistintament en suport electrònic o en
paper en el termini comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 diez naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del
portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona:

http://www.seuelectronica.diba.cat (apartat recursos humans).

En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de
registre de Barcelona (consulta les adreces a la convocatòria)
El model normalitzat de sol·licitud es facilitarà a les oficines de registre ja esmentades, o bé es pot trobar en la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
sol·licitud, tant en paper com suport electrònic, ha d’anar acompanyada de la següent
documentació:

- DNI

- títol corresponent

- certificat de coneixements de nivell B1 de llengua catalana (antic certificat de

nivell A elemental)

Consulta tots els requisits i bases a la convocatòria.


Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados