SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

16 febrero 2016

Oposicions per a 153 noves places de bombers

oposicions-153-places-bombers-generalitat

S’obre procés selectiu per a l’ingrés a la categoria de bomber/a de l’escala bàsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el procediment de concurs oposició. Convocatòria (81/16). 
La Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments obre la convocatòria per seleccionar 153 persones que s’integraran al cos de bombers de la Generalitat. 

Requisits de les persones participants

Per prendre part en el procés de selecció, les persones participants han de posseir els requisits següents:
 • Cal tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de l'Unió Europea.
 • Ser major de 16 anys i no superar l'edat per a la jubilació forçosa.
 • Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatoria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primergrau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un titol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent de l'òrgan competent.
 • Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.
 • Posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
 • Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (B2) o superior, en cas que les persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.
 • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions pròpies de les places que cal cobrir.
 • No haver estat separat, mijançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala, o per exercir funcions similars a les que desenvolupava com a personal laboral.
 • Haver satisfet la taxa d'inscripció que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no es trobi incurs en el supòsit d'exempció establert a la base esmentada.

Procés selectiu

El procés selectiu, en forma de concurs oposició, constarà de les fases següents: oposició, concurs, curs selectiu i pràctiques. L’oposició s’estructura en cinc proves que valoren l’aptitud i els coneixements, així com el rendiment físic i l’avaluació psicològica. 

Obtenció, presentació i termini de la sol·licitud de participació

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, és a dir del 16 de febrer al 7 de març de 2016, els dos inclosos.
La sol·licitud de participació s’ha d’adreçar al secretari general del Departament d’Interior en el termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC, a través d’un dels canals següents: 

 • Telemàtic: a través de la plataforma Tràmits Gencat, accedint a l’adreça següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjançant el formulari habilitat a l’efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació. Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic. 
 • Presencial: mitjançant el model de sol·licitud d’admissió en suport paper, que es pot obtenir al web del Departament d’Interior, mitjançant l’adreça següent: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/; i es poden presentar en els registres del Departament d’Interior, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i dels serveis territorials del Departament d’Interior.

Per a consultes o aclariments: primer consulteu les bases de laconvocatòria i annexos; si el dubte persisteix, podeu trucar al telèfon 93 551 20 00 de dilluns a divendres en horari d’atenció al públic, de 8.00 a 15.00 hores.
Font: Gencat


Ubicación: Badia del Vallès, Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados