SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

04 febrero 2016

Selecció de conductors per a la borsa de bombers


Selecció de conductors per a la borsa de bombers
S’obre la selecció de personal per ampliar dues borses de treball de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. En concret, es convoquen 60 places en la categoria de conductor/a —que requereix estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria B en vigor— i de 15 places de conductor/a B + GEM —per a la qual, a més del carnet B, es demana estar en possessió del títol de tècnic/a en emergències sanitàries.
La funció d'aquests llocs de treball és col·laborar en les tasques de transport de persones i material i, específicament, conduir i manipular els vehicles per als quals està autoritzat. En les dues borses s’ofereix un contracte temporal d’obra o servei determinat.

Ubicació dels llocs de treball

 

Regions d’Emergències/Unitats que es determinin d’acord amb les necessitats organitzatives.

Funcions del lloc de treball

 

 Col·laborar en les tasques de transport de persones i de material i, específicament, conduir i manipular els vehicles per als quals està autoritzat.

Requisits de participació


Per participar en el procés de selecció han de complir-se els requisits següents:
  • Haver complert 18 anys.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió.
  • Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicada la lliure circulació de treballadors.
  • Estar en possessió del títol de Graduat/ada en educació secundària, Graduat/ada escolar, Tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, Tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau, o equivalent.
  • Estar en possessió del certificat de nivell elemental de llengua catalana (B1)
  • Per als/les conductors/res (carnet B): estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria B, en vigor.
Per als/les conductors/res (carnet B + GEM) de l’Equip de Salvament i Rescat del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM):
1. Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria B,en vigor.
2. Estar en possessió del títol de Tècnic/a en emergències sanitàries 

PROCÉS SELECTIU


Primera fase: Fase d’oposició
a)    Primera prova: Prova de coneixements
b)    Segona prova: Prova de conducció
c)    Tercera prova: Prova de llengua catalana i/o castellana

Segona fase: Fase de concurs acreditació dels mèrits
a)    Experiència profesional
b)    Formació i perfeccionament
c)    Titulacions acadèmiques
d)    Coneixements de llengua catalana

Termini de presentació de sol·licituds: 7 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. És a dir de les 8.00 h del dia 2 de febrer a les 23.59 h del dia 8.

Per a consultes o aclariments: telèfon 93 551 20 00

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados