SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

15 junio 2016

Convocatòria per suplències Oficial de Manteniment de Vehicles Diputació de BarcelonaConvocatòria -per- suplències -Oficial- de- Manteniment- de- Vehicles- Diputació- de- Barcelona
CONVOCATÒRIA S-09/16 DE SELECCIÓ DE PERSONAL
 
La Diputació de Barcelona convoca un procés selectiu per tal de cobrir, mitjançant
nomenament de personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’OFICIAL MANTENIMENT DE VEHICLES.

Funcions bàsiques:


·         Reparar avaries de caràcter mecànic i/o elèctric dels vehicles.
·         Realitzar operacions de revisió i manteniment dels sistemes elèctrics,
·         electrònics i de seguretat i confortabilitat dels vehicles, aplicant i assolint la         qualitat requerida en condicions de seguretat.
·         Dur a terme operacions de mecanitzat bàsic, desmuntant, netejant, muntant i         substituint els elements mecànics i elèctrics simples dels vehicles.
·         Dur a terme la posada a punt periòdica dels vehicles, realitzant tasques com   el canvi d’oli, lubricants, equilibrat de rodes i d’altres ajustos.
·         Provar el correcte funcionament del vehicle en circulació després d’haver sofert una reparació, i en el cas dels bibliobusos, desplaçar-se als indrets on quedin avariats per a realitzar l’oportuna assistència en carretera.
·         Realitzar, de manera puntual, aquells treballs que siguin necessaris i   complementaris no propis de la seva especialitat que permetin el correcte         desenvolupament de les seves funcions.
·         Tenir cura de l’adequada utilització del material, així com de l’estat de conservació i neteja del seu lloc de treball.
I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

Tip. d’horari: Intensiu matí (GMG)
Categoria: MV – oficial manteniment vehicles
Servei: Oficina de Gestió Interna
Ubicació: Departament de Parc Mòbil, Portlligat, 37-39 – Barcelona

Requisits


·         Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors.
·         Haver complert 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
·         Possibilitat d’incorporació immediata.
·         Estar en possessió del títol de formació professional de primer grau, graduat       escolar o graduat en ESO.
·         Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

Presentació de sol·licituds


En suport electrònic: es pot formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del
portal de tràmits de la ciutadania de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona:

·         En paper: els interessats poden presentar la sol·licitud a les següents oficines de

registre de Barcelona(consultar convocatòria)
 

Procés selectiu


El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’aquestes fases:
 
1a fase: exercici de coneixements de català
2a fase: prova teòrica-pràctica i entrevista personal
3a fase: valoració de mèrits

 

Pots consultar la resta de requisits a la convocatoria

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados