SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS

12 septiembre 2016

Borsa de Treball d'Oficials d'Ofici i de Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa ha publicat les bases reguladores per la confecció d’una Borsa de Treball d’oficials d’ofici i de manteniment a la fi d’establir un procediment àgil per les substitucions amb caràcter temporal d’oficial de diferents oficis i manteniment. 

Especialitats

  • Xofers.
  • Paleteria.
  • Manteniment d’instal·lacions (electricitat, llauneria, calefacció, etc)
  • Jardineria.
  • Fusteria.
  • Manyaneria.
  • Pintura.
  • Manteniment general d’edificis. 

Funcions a realitzar

Amb caràcter general les funcions a realitzar dins de cada especialitat són:

a)    Realitzar les funcions especialitzades pròpies de l’ofici.

b)    Complimentar els documents acreditatius del temps destinats a la realització del treball i del material utilitzat, informant i col·laborant amb el seu superior en tot allò que se li requereixi: redacció de partes, comunicats, i informació que li sigui sol·licitada.

c)   Realitzar el manteniment i les tasques adients per al correcte funcionament de les dependències.

d)    Realitzar treballs de muntatge, reparació i conservació de les dependències.

e)    Realitzar, sempre que sigui necessari, treball complementaris no propis del seu àmbit que permetin el correcte desenvolupament de les funcions.

f)   Vetllar pel correcte funcionament del centre i/o dependències així com garantir la seguretat del mateix.

g)    Realitzar els encàrrecs externs i/o interns que se li encomanin pel servei.

h)   El desenvolupament de les tasques i funcions del lloc es podran realitzar de forma fixa o itinerant segons necessitats del servei.

i)   Garantir la qualitat i el temps invertit en els treballs realitzats segons les instruccions rebudes, organització de tasques, material en estoc, etc.

j)    Col·laborar sempre que sigui necessari, en els diferents treballs complementaris propis del servei.

k)    Complir les ordres rebudes sobre prevenció de riscos laborals.

l)     I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes, que en tot cas, inclouen les assignades al lloc de treball. 

Requisits dels/les aspirants


Per prendre part en aquest procés selectiu, tots aquests requisits s’hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la data de la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera i/o contractació.

a)    Tenir la nacionalitat espanyola, la dels estats membres de la UE, la d’altres estats als quals, els sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors/es en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya o tenir la consideració d’estranger als efectes d’aplicació de la Llei Orgànica 4/2000 de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

b)   Tenir complerta l’edat mínima establerta a la legislació vigent i no excedir, en el seu cas, de  l’edat màxima de jubilació forçosa, o altra que s’estableixi per llei.

c)   Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de la feina i no incórrer en causa legal d’incapacitat.

d)  No estar inhabilitat/da per sentència ferma per l’exercici de les funcions públiques ni estar o haver estat separat/ada en ferm, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

e)   En aplicació del que estableix la Llei 7/2007 de 12 d’abril, (disposició addicional 7a), no s’exigeix per ser admès en el present procés selectiu cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

f)   Estar en possessió per a l’especialitat de xofer del carnet de conduir C, i en la resta d’especialitats del carnet de conduir B.

g)   D’acord amb el Decret 161/2002, de 11 de juny, estar en possessió del coneixement del nivell elemental de català, (nivell de compressió, antic nivell A).

Instàncies

A les instàncies, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen a la base tercera de la convocatòria. També cal indicar clarament, en el lloc reservat a tal efecte, el codi de la convocatòria a la que es presenta.

Amb la presentació de la instància s’hauran de presentar els documents acreditatius del requisits i mèrits.

La no veracitat de les mateixes comportarà l’exclusió definitiva del procés selectiu.

Les instàncies poden presentar-se per internet a través de la seu electrònica municipal (https://seuelectronica.terrassa.cat), mitjançant formulari específic a tal efecte, signat electrònicament amb certificat digital.

Així mateix, es poden presentar a les Oficines de Correus en la forma reglamentàriament establerta (correu certificat administratiu) o per qualsevol de les altres modalitats establertes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En aquestes modalitats caldrà enviar còpia escanejada de la sol·licitud segellada per l’organisme receptor, dins el termini establert, a l’adreça electrònica següent: selecció.rrhh3@terrassa.cat.

Les instàncies, específiques per a la participació en processos de selecció, dels/les aspirants han d’anar acompanyades de:

1.    Relació nominal dels documents que es presenten indicada en el mateix ordre en que s’aporten.

2.    Currículum Vitae degudament actualitzat, datat i signat.

3.    Fotocòpia de la titulació exigida en cada cas.

4.   Documentació oficial d’estar en possessió del certificat que acrediti els coneixements de nivell de català exigits, o superior, de la Junta permanent de Català o els reconeguts per aquesta entitat com a equivalents.

5.    En el cas d’aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, acreditar el coneixement de la llengua castellana (segons allò establert al punt g) de la base tercera).

Termini de preseentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (del 8 al 30 de setembre).Bases reguladores per a la confecció d'una Borsa de Treball d'Oficials d'Ofici i de Manteniment de l'Ajuntament de Terrassa (Codi convocatòries: BorsaOficials/16 + especialitat)

Ubicación: Barcelona, España

0 comentarios:

Publicar un comentario

Gràcies pel teu comentari.

Sigue el Blog

Idioma

Webs ofertas de empleo

>

Servicios a las empresas

Entradas populares

Archivos

Estadísticas del municipio

Informació Estadística

Programa HERMES

Visitas

Listados